Odznaka Regionalna Duży Śląsk > Pomniki przyrodyDzisiaj jest 26-11-2020 godzina 21:37:41

Pomniki przyrody

POMNIKI PRZYRODY UZNANE I PROJEKTOWANE


Drzewa pomnikowe

         Obok pozostałości przyrody naturalnej w krajobrazie miasta spotykamy, świadomie kształtowane, zabytkowe parki i ogrody przy pałacach i willach dawnych przedsiębiorców i właścicieli ziemskich, a także pojedyncze drzewa, które przetrwały wśród gęstej zabudowy. Jednak obiekty te nie zawsze objęte są właściwą opieką, a nierzadko bezpowrotnie niszczone.
Na terenie Katowic za pomniki przyrody uznano jak dotąd 36 drzew. Są to głównie buki i dęby, w większości występujace w południowej części miasta. Na uwagę zasługuje fakt wycięcia, w wyniku dewastacji i niewłaściwej pielęgnacji, jednego z najbardziej znanych katowickich drzew pomnikowych - gruszy rosnącej na skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Poniatowskiego. O świetności tego drzewa świadczyć już mogą jedynie fotografie archiwalne. Ostatnie doniesienia (lata 90-te) zawierają dane o kilkuset egzemplarzach drzew kwalifikujących się do objęcia ochroną w formie pomnika przyrody. W ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody zgłoszonych jest dalszych kilkadziesiąt okazów (ok. 70 szt.). Są to zarówno pojedyncze drzewa, jak i grupy drzew zachowane na terenie Lasów Murckowskich w płatach starodrzewu oraz na obszarach zabudowanych: w parkach, na cmentarzach, na terenach osiedli mieszkaniowych. Zaliczyć tu można zarówno gatunki rodzime jak i introdukowane. Spośród drzew krajowych najliczniej reprezentowane są buki, jesiony, dęby szypułkowe, jarząby, rzadziej brzozy, lipy, wiązy, wierzby i głogi. Z gatunków introdukowanych na uwagę zasługują: pomnikowe okazy cyprysika groszkowego rosnące na cmentarzu w Murckach, ajlanta gruczołkowatego (ogród jordanowski przy Pl.Wolności) i grupa głogów ałtajskich (ul.Tokarska w Załężu). Na terenie miasta zinwentaryzowano ponadto 12 wiekowych okazów kwitnącego bluszczu (cmentarz żydowski, cmentarz przy ul. Pośpiecha, cmentarz ewangelicki przy ul. Francuskiej, egzemplarz na morwie przy ul.Różanej, egzemplarz rosnący na sośnie na prywatnej posesji w Piotrowicach, okaz na topoli włoskiej w miasteczku rowerowym przy ul. Kościuszki itd.). Na ochronę w formie pomnika przyrody zasługują ponadto wiekowe okazy winobluszczu porastające ściany budynków m.in. przy ul. Chorzowskiej, Krasińskiego i Powstańców. W mieście podziwiać można ponadto stare okazy krzewów przybierające formy drzewiaste. Są to: dereń jadalny, posiadający dwa pnie o obwodach: 75 i 61 cm, złotokap pospolity, parczelina trójlistkowa i dziki bez czarny.

Aleje, szpalery i grupy drzew o wymiarach pomnikowych


Na objęcie ochroną zasługują szpalery głogów rosnących przy ul. Huculskiej, Mazowieckiej i Wileńskiej w Ligocie oraz wspaniała aleja kasztanowców przy starym folwarku w Dąbrówce Małej. Aleję tworzy 28 drzew o obwodach pni na wysokości 130 cm sięgających 300 cm (max.380). Grupy drzew o wymiarach pomnikowych zachowały się w płatach starodrzewu w kilku punktach na terenie Lasów Murckowskich. Do ciekawszych należy grupa pomnikowych buków o średnich wymiarach 280-350 cm (max. 400cm) obwodu przy przystanku leśnym przy ul. 73 Pułku Piechoty, a także płaty starodrzewu bukowego w rejonie Rowu Murckowskiego.

Źródło:http://www.us.edu.pl/katowice/informator/Drzewa/