Odznaka Regionalna Duży Śląsk > Obszary chronioneDzisiaj jest 26-11-2020 godzina 21:16:22

Obszary chronione


OCHRONA PRZYRODY W MIEŚCIE


Pomimo znacznego przeobrażenia środowiska przyrodniczego miasta, na jego terenie zachowało się wiele miejsc o wyjątkowych walorach. Różnią się one pod względem zróżnicowania siedlisk, flory i fauny. Obszary te zawierają fragmenty zbiorowisk o charakterze naturalnym, półnaturalnym, które przetrwały w krajobrazie miasta, jak i układy zupełnie nowe, powstałe w wyniku świadomej lub nieświadomej ingerencji człowieka. Odmienna jest także wartość tych obszarów w odniesieniu do warunków regionalnych i ponadregionalnych. Wszystkie jednak posiadają szczególne znaczenie lokalne. Są rezerwuarem miejscowego dziedzictwa przyrodniczego, miejscem odpoczynku i bezpośredniego kontaktu człowieka z przyrodą.

Takich obszarów, o różnej randze, jest w Katowiach ponad czterdzieści. Większość koncentruje się w południowej, zalesionej części miasta, ale i wśród zwartej zabudowy na północy istnieją maleńkie wyspy "dzikiej" przyrody. Niektóre obszar, cechujące się wysokimi walorami przyrodniczo- krajobrazowymi, unikalne w skali regionu, są otoczone ochroną prawną, pozostałe proponowane są do objęcia różnymi formami ochrony.

Obszary i obiekty chronione:


1. Rezerwat przyrody "Las Murckowski" - to pozostałość dawnej Puszczy Śląskiej. Położony jest na terenie dzielnicy Murcki, w obrebie kompleksu lasów murckowskich.
  


2. Rezerwat florystyczny "Ochojec" - powstał dla ochrony reliktowej na Górnym Śląsku kolonii roślin górskich, a w szczególności liczydła górskiego. Rezerwat położony jest w dolinie rzeki Ślepiotki w Ochojcu.

3. Pomniki przyrody - tylko 39 drzew na terenie Katowic uznanych jest za pomniki przyrody, chociaż do objęcia ochroną kwalifikuje się kilkaset.

Obszary proponowane do objęcia ochroną:


4. "Płone Bagno" - (jako rezerwat przyrody), występuje tu rzadki już w skali województwa i kraju bór bagienny z towarzyszącym mu torfowiskiem wysokim. Położony jest w kotlinie rzeki Mlecznej, w kompleksie lasów murckowskich.

5. Katowicki Park Leśny im. Romana Stachonia - (jako zespół przyrodniczo- krajobrazowy), jest to rozległy obszar stawowo-leśno-parkowy położony na południe od Alei Górnośląskiej na terenie Muchowca.

6. Kompleks stawów Szopienice-Borki - (jako zespół przyrodniczo- krajobrazowy) to zespół kilku sztucznych zbiorników wodnych położonych w dolinie rzeki Brynicy, na terenie Szopienic przy granicy miasta z Sosnowcem.

 7. Użytki ekologiczne - tą formą ochrony proponuje się objąć 10 obszarów. Są to: źródliska Kłodnicy,
fragment doliny Kłodnicy w Starym Panewniku,
dolina górnego biegu Ślepiotki,
dolina potoku Kokociniec,
fragment lasu łęgowego wraz ze stawami śródleśnymi Janina-Barbara w dolinie Boliny w Giszowcu, remiza leśna "Gniotek" w Zarzeczu, łąki śródleśne Hamerla - Sobczyki Małe - Sobczyki Duże w południowej części lasów murckowskich, staw Górnik w Giszowcu, staw Grinfeld w Muchowcu stawy w południowej części osiedla Tysiąclecia.

8. Kamienna Góra - (jako powierzchniowy pomnik przyrody) wyjątkowo liczne stanowisko rośliny chronionej - wawrzynka wilczełyko , położone wewnątrz kompleksu lasów murckowskich na południowym krańcu Katowic,na wzniesieniu osiągającym 267m npm.

9. Dla 20 obszarów zaproponowano ochronę lokalną, rozumianą przede wszystkim jako konieczność ich wpisania do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

10. Stare drzewa i krzewy (jako pomniki przyrody); jest ich w Katowicach kilkaset.